Tổng quan

One Watt Project Một nền tảng giao dịch năng lượng sử dụng sự đồng thuận của cổ đông để tạo ra một mô hình đột phá mới về đầu tư và sử dụng năng lượng sạch giúp bảo vệ môi trường cho các thể hệ tương lai.

Điện là một trong những nền tảng cho một xã hội hiện đại hoạt động. Hộ gia đình, bệnh viện, hệ thống giao thông hàng không, cơ sở hạ tầng đường bộ, giao thông các ngành công nghiệp dịch vụ tài chính và dịch vụ đều phụ thuộc vào điện.

Thị trường năng lượng tái tạo đang phát triển nhanh chóng do năng lượng ngày càng tăng nhu cầu và nhận thức cao hơn về biến đổi khí hậu. Điều này mở ra những cơ hội mới và thú vị. Nghiên cứu của Bloomberg cho thấy đến năm 2040 hơn 60% tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sẽ chuyển sang năng lượng tái tạo, có nghĩa là tổng đầu tư toàn cầu sẽ là 11,4 nghìn tỷ đô la, trong đó 7,8 nghìn tỷ đô la sẽ đi vào năng lượng tái tạo và chỉ 3,2 nghìn tỷ đô la vào năng lượng nhiên liệu hóa thạch. Đây là sự gia tăng đáng kể đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là vào năng lượng gió và điện mặt trời; hai hình thức này, theo Bloomberg, chiếm hơn 65% tổng vốn đầu tư vào năng lượng tái tạo.